Regulamin rezerwacji

par. 1 Definicje:

       Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się poniższe definicje:

 1. Mainevent  nazwa skrócona firmy Mainevent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Firmą”), zarejestrowanej pod adresem: Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP: 5252638093, operator strony mainevent.pl;
 2. Strona mainevent.pl – strona internetowa, pod którą Firma przekazuje informacje o swojej działalności i prowadzi sprzedaż usług/imprez rozrywkowych (zwana dalej „stroną www” lub „serwisem internetowym”);
 3. Organizator Grupy – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu albo w imieniu przedsiębiorcy, składająca zamówienie na daną usługę/imprezę rozrywkową;
 4. Uczestnicy – grupa osób, biorących udział w zorganizowanej przez Firmę zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, imprezie rozrywkowej;
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

par. 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania umów o organizowanie imprez rozrywkowych oraz świadczenie usług przez Firmę.
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich organizowanych przez Firmę usłu/ imprez rozrywkowych.
 3. Wszyscy uczestnicy usługi/imprezy rozrywkowej (zwanej dalej „imprezą”), którzy będą korzystać z usług Firmy, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Firma zobowiązuje się do dochowania należytej staranności przy wykonywaniu usługi i do zapewnienia odpowiedniej komunikacji z pracownikami Firmy, w tym koordynatorem eventu.

par. 3 Przedmiot umowy, termin płatności, sposób zawarcia umowy i zmiany umowy

 1. Zakup usługi następuje bezpośrednio przez serwis internetowy, gdzie po zapoznaniu się z głównymi cechami świadczenia, w tym przedmiotem świadczenia oraz ceną świadczenia, Organizator Grupy dokonuje wyboru imprezy/ atrakcji, określa termin imprezy oraz liczbę uczestników, a następnie wpłaca zadatek w wysokości wartości ceny całkowitej usługi za jednego uczestnika (w zależności od wybranych atrakcji). Pozostała należność płatna jest w terminie do dnia eventu przed przed rozpoczęciem imprezy w Centrum Rozrywki Mainevent.
 2. Zawarcie umowy w zakresie zorganizowania imprezy następuje w momencie zaksięgowania wpłaty zadatku, w wysokości określonej zgodnie z §3 pkt. 1 Regulaminu, na koncie bankowym Firmy lub koncie Firmy obsługującym płatności elektroniczne (np. Przelewy24).
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty zadatku, Organizator Grupy otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji.
 4. Stronami umowy, o której mowa w §3 pkt 2 Regulaminu są: Firma oraz Organizator Grupy albo przedsiębiorca, w którego imieniu działa Organizator Grupy.
 5. Rezerwacja oraz zakup imprezy następuje po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu przez Organizatora Grupy, przedsiębiorcę, w którego imieniu działa Organizator Grupy  i wszystkich uczestników.
 6. Firma na zgłoszone przez druga stronę żądanie, wystawia i przesyła fakturę vat
 7. Zamówienie usługi/eventu wymaga wcześniejszego skontaktowania się (telefonicznie lub mailowo) z Firmą celem sprawdzenia dostępności usługi i dopasowania terminów wybranych atrakcji.
 8. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem imprezy/atrakcji, należy podać ostateczną liczbę uczestników. W przypadku, gdy liczba osób faktycznie uczestniczących w imprezie będzie mniejsza niż wskazana przez Organizatora Grupy, strona na rzecz, której organizowana jest impreza, jest obowiązana do zapłaty całości ceny ustalonej dla ostatecznej, zadeklarowanej liczby uczestników. W przypadku, gdy liczba osób faktycznie uczestniczących w imprezie będzie większa niż wskazana przez Organizatora Grupy, strona na rzecz, której organizowana jest impreza, jest obowiązana do zapłaty, oprócz całości ceny ustalonej dla ostatecznej, zadeklarowanej liczby uczestników, również ceny przewidzianej za daną imprezę/atrakcję a związanej z uczestnictwem w tej atrakcji osób dodatkowych, niezadeklarowanych wcześniej przez Organizatora Grupy.
 9. W przypadku, gdy dana impreza/atrakcja wymaga minimalnej liczby osób uczestniczących w niej, w sytuacji, gdy uczestniczy w niej mniejsza, ale zadeklarowana zgodnie z §3 pkt 8 zd. 1 Regulaminu liczba osób, strona na rzecz, której impreza jest organizowana, jest obowiązana zapłacić cenę za minimalną liczbę osób wymaganą dla organizacji danej imprezy/atrakcji.
 10. W przypadku, gdy liczba osób uczestniczących w imprezie jest wyższa niż liczba zadeklarowana zgodnie z §3 pkt 8 zd. 1 Regulaminu, Firma podejmie, w ramach swych możliwości, starania zmierzające do  zapewnienia udziału w imprezie/atrakcjach również osób, których uczestnictwo nie zostało zadeklarowane, z zastrzeżeniem §3 pkt 8 zd. 3 Regulaminu. Możliwość realizacji zmienionego zamówienia może zależeć od terminu uprzedniego przekazania informacji o zwiększeniu ilości osób uczestniczących w imprezie, na adres e-mail lub numer telefonu widoczny na stronie Firmy w godzinach pracy biura Firmy lub na numer telefonu koordynatorki eventu w dni robocze.
 11. Firma podejmie starania celem zadośćuczynieniu oczekiwaniom Organizatora Grupy w zakresie zmiany imprezy/atrakcji na inną lub zmiany terminu imprezy/atrakcji – zgłoszonych po zawarciu umowy. Sprawy tego typu rozpatrywane są indywidualnie, a ostateczna decyzja zależy od sytuacji i należy do kierownictwa Firmy.
 12. Oferta na stronie www nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter informacyjny. Zapis ten nie jest wprowadzony w celu wprowadzania kogokolwiek w błąd, lecz z powodu możliwości zaistnienia ludzkich pomyłek, pomimo całej staranności. Firma zastrzega sobie w ten sposób prawo do pomyłki lub błędu.

 

par. 4 Prawo odstąpienia przez stronę, na rzecz której impreza jest organizowana

 1. Po zawarciu umowy, stronie, na rzecz której impreza jest organizowana, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy może mieć miejsce nie później niż w poniedziałek poprzedzający o dwa tygodnie termin imprezy do godziny 11:00. Przekroczenie tego terminu powoduje utratę zadatku.
 2. W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać jego zwrotu we wpłaconej wysokości.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość o organizację imprezy, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), z uwagi na oznaczenie w umowie dnia lub okresu świadczenia usługi.
 4. Egzekucja należności wynikających z Regulaminu odbywa się na koszt dłużnika.

par. 5 Zasady uczestnictwa w imprezach, zasady wykonywania umowy 

 1. Wszyscy uczestnicy imprezy muszą być pełnoletni. Obowiązek dopilnowania tego warunku spoczywa na Organizatorze. Firma nie ponosi odpowiedzialności za udział w imprezie osób niepełnoletnich.
 2. W trakcie trwania imprezy, Firma zastrzega sobie prawo żądania opuszczenia miejsca imprezy/atrakcji przez uczestnika lub uczestników nieprzestrzegających Regulaminu, niestosujących się do uzasadnionych w danej sytuacji wskazówek i zaleceń pracowników Firmy, pracowników firm podwykonawczych i osób współpracujących (instruktorów na strzelnicy, koordynatorów eventu, tancerek, artystów, obsługi lokali i innych niewymienionych tutaj) albo zachowujących się niepoprawnie, niegrzecznie, z uwagi na zasady współżycia społecznego (m. in. niszczących sprzęt Firmy lub firm współpracujących). Dotychczas wpłacona kwota tytułem ceny za zorganizowanie imprezy, nie ulega zwrotowi ani obniżeniu.
 3. Strona, na rzecz której organizowana jest impreza, zobowiązuje się pokryć wszelkie ewentualne koszty, spowodowanych przez uczestników imprezy szkód, według szacunku strat sporządzonego na miejscu zdarzenia. Oszacowania strat, niezwłocznie po ich zaistnieniu, dokonuje się na piśmie. Pismo to stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty i zobowiązuje stronę, na rzecz której organizowana jest impreza, do zapłaty określonego w nim odszkodowania (kwota szkody). W przypadku, nieuiszczenia kwoty odszkodowania w chwili oszacowania strat, uprawnione jest naliczanie odsetek ustawowych od oszacowanej kwoty odszkodowania.
 4. Firmie, w wyjątkowych sytuacjach, gdy wykonanie umowy jest niemożliwe tj. np., gdy podwykonawca zaprzestanie działalności, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 2 dni od dnia jej zawarcia lub dnia, w którym Firma uzyskała informację o tym, że wykonanie umowy jest niemożliwe. Firma zwraca stronie na rzecz, której organizowana jest impreza, całość wpłaconej kwoty.
 5. W wyjątkowych przypadkach, gdy z powodów niezależnych od Firmy (np. warunków atmosferycznych, sytuacji drogowej, choroby lub wypadków losowych osób zaangażowanych w zorganizowanie imprezy, których zastąpienie jest niemożliwe, nagłej awarii lub innych wypadków losowych itp.), zachodzi konieczność zmiany lokalizacji i godziny imprezy, Firma informuje Organizatora Grupy o tym fakcie niezwłocznie po zaistnieniu wspomnianych okoliczności. W takim wypadku, wszystkie zapisy i zobowiązania wynikające z Regulaminu pozostają bez zmian.
 6. W wyjątkowych okolicznościach, w razie konieczności odwołania imprezy przez Firmę (np. wskutek działania siły wyższej), w przypadku gdy strony nie uzgodnią wspólnie innego terminu imprezy, Firma zwraca stronie na rzecz, której organizowana jest impreza, wpłaconą dotychczas kwotę. W takiej sytuacji Organizatorowi Grupy, uczestnikom ani przedsiębiorcy, na rzecz którego organizowano imprezę, nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Firmy.
 7. W przypadku, gdy podwykonawcy (np. kluby itp.) rezerwują sobie prawo do określenia zasad uczestnictwa w imprezie np. selekcji klientów, uczestnik ubrany niezgodnie z dress codem wymaganym przez podwykonawcę (czyli np. w butach sportowych, białych skarpetkach, klapkach, sandałach, łańcuchach, dresach itp.), pod znacznym wpływem alkoholu, pod wpływem środków odurzających a także niestosujący się do innych zasad, może nie zostać dopuszczony do udziału w imprezie. W takiej sytuacji uczestnikowi, ani stronie umowy nie przysługuje prawo żądania zwrotu ceny. Firma zaleca , zapewnienie nietrzeźwemu lub odurzonemu uczestnikowi możliwości bezpiecznego powrotu do domu. W celu uzyskania informacji dotyczących zasad dopuszczania do udziału w imprezie, obowiązujących u danego podwykonawcy, należy skontaktować się z koordynatorem eventu.

par. 6 Ubezpieczenie

 1. Organizator Grupy i uczestnicy biorą udział w imprezach organizowanych przez Firmę i dodatkowych atrakcjach, na własne ryzyko i z własnej woli.
 2. Organizator Grupy może wykupić, w Firmie lub we własnym zakresie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykupując ubezpieczenie w Firmie, Organizator poprzez wpłatę zadatku oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia N.N.W. dostępnymi na stronie internetowej Firmy Interrisk: https://www.interrisk.pl/dla_firm/osobowe/nnw/.
 3. Niektóre oferowane przez Firmę atrakcje np: jazda na quadach, a także inne tu niewymienione, przez towarzystwa ubezpieczeniowe uważane są za sporty ekstremalne i nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona również w razie spożywania przez uczestników imprezy, alkoholu oraz innych środków odurzających. W celu zabezpieczenia się na wypadek powyższych okoliczności, zalecane jest wykupienie odpowiedniego dodatkowego pakietu ubezpieczeń w towarzystwie ubezpieczeniowym.
 4. Firma przestrzega, że każdy uczestnik organizowanych imprez/atrakcji powinien posiadać ubezpieczenie medyczne, ważne na terytorium R.P.

par. 7 Opis procedury reklamacyjnej

 1. Strona na rzecz, której organizowana była impreza może składać reklamacje dotyczące zawartej z Firmą umowy pod adresem: mainevent@mainevent.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Firmy (ul. Mickiewicza64/30,01-650 Warszawa). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail strony na rzecz, której organizowana była impreza,
 2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania strony na rzecz, której organizowana była impreza,
 4. opis wszelkich okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
 5.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Firma, przed rozpatrzeniem reklamacji, zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6.     Firma rozpoznaje reklamację, maksymalnie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w pełnej formie lub daty jej uzupełnienia zgodnie z §7 pkt 2 Regulaminu, kierując się ochroną słusznego interesu składającego reklamację.
 7.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na, podany przez składającego reklamację, adres e-mail bądź na adres zamieszkania/siedziby strony na rzecz, której organizowana była impreza.

par. 8 Polityka prywatności

W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem serwisu www do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników, administrator używa tzw. cookies, czyli krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. 'Cookies’ dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie użytkownika i jego preferencji, co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies.

par. 9 Płatności elektroniczne

Firma oświadcza, że płatności elektroniczne na stronie mainevent.pl związane z zawarciem umowy, obsługuje serwis Przelewy24

par 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikające z wykonywania umowy, strony zobowiązują się, w pierwszej kolejności, rozwiązywać w sposób pozasądowy (np. w drodze mediacji).
 3. W razie braku porozumienia, strony postanawiają, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z wykonywania umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności, albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Firmy.
 4. W przypadku umów zawieranych z konsumentem, wszelkie spory lub roszczenia, o których mowa w §10 pkt 3 Regulaminu, rozpoznawane są przez sąd właściwy, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: rezerwacje@mainevent.pl
 6. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług, zawierania i wykonywania umów. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

WAŻNE!!! PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

Wykupienie/skorzystanie z naszych atrakcji jest równoznaczne z zapoznaniem się z naszymi regulaminami oraz akceptacją poniższego ostrzeżenia oraz z akceptacją poniższych oświadczeń.

OSTRZEŻENIE

               Przejazdy pojazdami terenowymi typu jeep i inne temu podobne, przejazdy quadami, przejazdy po nierówno ukształtowanym terenie, gra w paintball, należą do sportów wysokiego ryzyka i tzw. sportów ekstremalnych. Wymienione sporty, uprawiane nieprawidłowo, z lekceważeniem zalecanych zasad bezpieczeństwa i obowiązującego użytkowników atrakcji Mainevent Centrum Rozrywki regulaminu, mogą doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, groźnego dla zdrowia, a nawet życia użytkownika/ lub osób postronnych. Każda osoba podejmująca udział w atrakcjach, musi uwzględnić to ryzyko na własną odpowiedzialność.

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z przedstawionym powyżej OSTRZEŻENIEM oraz podejmuję udział w atrakcjach z pełną świadomością ryzyka i na własną odpowiedzialność.

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem atrakcji, w której biorę udział i w pełni go akceptuję.

Oświadczam, iż nie choruję na żadne schorzenia i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania przeze mnie sportów ekstremalnych.

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z informacją, iż uprawianie sportów ekstremalnych niesie ze sobą duże ryzyko utraty zdrowia nawet  w przypadku zachowania zasad bezpieczeństwa. Świadomy/-a takiego stanu rzeczy, biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, mogące wynikać z nieprzestrzegania regulaminów i zasad bezpieczeństwa.

Korzystanie ze zbiornika wodnego na terenie Mainevent Centrum Rozrywki jest zabronione.

Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek atrakcji bez asysty instruktora.

Korzystam z obiektu Centrum Rozrywki Mainevent na własną odpowiedzialność.

Zrzekam się wszelkich roszczeń względem spółki Mainevent Sp. z o.o.  oraz względem instruktorów atrakcji, w których biorę udział.

Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone niewłaściwym użytkowaniem/zachowaniem na atrakcjach/na terenie Centrum Rozrywki Mainevent.

Niniejszym wyrażam również zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w oświadczeniu, dla potrzeb niezbędnych do organizacji i realizacji eventu z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR 101, poz. 926 z późn. Zm.)

 

 • PAINTBALL REGULAMIN

punkty obowiązkowe dla klientów

1. W grze w paintball mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Do gry może służyć tylko sprzęt do paintball’a.

3. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione. 

4. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do innego gracza wynosi 5 metrów. 

5. Walka wręcz jest zabroniona. 

6. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie: 

– trafienia kulką paintballowa, która pozostawiła ślad farby (trafienie w broń czy obuwie również powoduje wyeliminowanie z gry); 

– własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta;  Gracz wyeliminowany z gry, nie zdejmując maski, która zabezpiecza oczy, podnosi wolną rękę do góry, drugą trzyma marker z lufą skierowaną ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry do wyznaczonej strefy. 

7. Osobie opuszczającej pole gry zabrania się w tym czasie dawania instrukcji i znaków członkom swojej drużyny.  

8. Na polu do gry w paintball mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole. 

9. Granice pola gry wyznacza organizator gry paintballowej. W przypadku niemożliwości wyznaczenia granic pola, wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne. 

10. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg. 

11. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry w paintball zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa (w szczególności ochrony oczu) oraz zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu. 

12. Każdy gracz przebywający na polu oświadcza tym samym, że ponosi za siebie pełną odpowiedzialność i w razie nieszczęśliwego wypadku nie będzie snuł żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. 

13. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie pola paintballowego Mainevent oraz w jego sąsiedztwie.

 • QUADY Regulamin

punkty obowiązkowe dla klientów

 1. Obowiązkowy kask

 2. Należy słuchać się poleceń instruktora

 3. Pojazdy posiadają automatyczną skrzynie biegów i jeżdżą do przodu

NIE MOŻNA ZMIENIAĆ BIEGÓW w przypadku gdy quad się zablokował w terenie, nie może podjechać, cofnąć, schodzimy z niego i samodzielnie bądź z pomocą instruktora bądź innego uczestnika wracamy na drogę

 4. Zabrania sie wyprzedzania oraz jazdy poza wyznaczoną drogą, jeździmy za instruktorem trasą jaką on wybiera

 5. W przypadku nie wykonywania poleceń instruktora, instruktor po jednorazowym upomnieniu i braku reakcji uczestnika zabierze klucze od pojazdu i uczestnik nie będzie dalej kontynuował zabawy – pieniądze nie są zwracane.

6. Uczestnik ponosi za siebie pełną odpowiedzialność i jest świadomy zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z jazdy pojazdami typu off – road 

7. Uczestnik poniesie konsekwencje finansowe i zobowiązuje się je pokryć w przypadku zniszczenia pojazdu, w tym jego wywrócenia, kolizji z innym pojazdem, kolizji z obiektem na trasie przejazdu.  

8. Przypominamy, że jesteśmy tutaj żeby się dobrze bawić, jest to fajna zabawa, ale również niebezpieczna, apelujemy o rozsądek i rozważną jazdę – powodzenia!

 • OFFROAD Regulamin (pojazdy terenowe)

punkty obowiązkowe dla klientów

 1. Obowiązkowe zapięcie pasów
 1. Należy słuchać się poleceń instruktora
 1. Dopuszczalna prędkość podczas przejazdu, to 20 km/h
 1. W przypadku gdy pojazd się zablokował w terenie, nie może podjechać, cofnąć, wychodzimy z niego i z pomocą instruktora bądź innych uczestników przepychamy/przeciągamy/holujemy pojazd na przejezdną trasę
 1. Zabrania sie wyprzedzania oraz jazdy poza wyznaczoną drogą, jeździmy trasą wskazaną przez instruktora
 1. W przypadku nie wykonywania poleceń instruktora, instruktor po jednorazowym upomnieniu i braku reakcji uczestnika zabierze klucze od pojazdu i uczestnik nie będzie dalej kontynuował zabawy – pieniądze nie są zwracane.
 1. Uczestnik ponosi za siebie pełną odpowiedzialność i jest świadomy zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z jazdy pojazdami typu off – road
 1. Uczestnik poniesie konsekwencje finansowe i zobowiązuje się je pokryć w przypadku zniszczenia pojazdu, w tym jego wywrócenia, kolizji z innym pojazdem, kolizji z obiektem na trasie przejazdu.
 1. Przypominamy, że jesteśmy tutaj żeby się dobrze bawić, jest to fajna zabawa, ale również niebezpieczna, apelujemy o rozsądek i rozważną jazdę – powodzenia!